NSO

ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

0

หน้าแรก / ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

ประเภทตัวชี้วัด

ด้านสังคม 148 ด้านเศรษฐกิจ 194 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

สาขา

สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ 39 สถิติแรงงาน 22 สถิติการศึกษา 14 สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 7 สถิติสุขภาพ 22 สถิติสวัสดิการสังคม 8 สถิติหญิงและชาย 3 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน 10 สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง 23 สาขาบัญชีประชาชาติ 22 สาขาเกษตร และประมง 13 สาขาอุตสาหกรรม​ 27 สาขาพลังงาน 15 สาขาการค้าและราคา​​​​​ 20 สาข​าการขนส่งและโลจิสติกส์ 11 สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 22 สาขาการท่องเที่ยวและกีฬา 19 สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย 23 สถิติการคลัง 10 สถิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 12 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

พบ 370 ชุดข้อมูล

การลงทุนต่างชาติที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน จำแนกตามกิจการ พ.ศ. 2555 - 2565
192 views
อุตสาหกรรมการผลิต การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต
วันที่เผยแพร่ : 12 มิถุนายน 2567
ปี : 2555 - 2565
สาขาอุตสาหกรรม​
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี
การลงทุนต่างชาติที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน จำแนกตามกิจการ พ.ศ. 2556 - 2565
211 views
อุตสาหกรรมการผลิต การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต
วันที่เผยแพร่ : 12 มิถุนายน 2567
ปี : 2555 - 2565
สาขาอุตสาหกรรม​
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี
จำนวนสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป และจำนวนลูกจ้าง จำแนกตามภาค และจังหวัด พ.ศ. 2558 - 2565
234 views
กำลังแรงงาน/อุปทานของแรงงาน กำลังแรงงาน
วันที่เผยแพร่ : 11 มิถุนายน 2567
ปี : 2558 - 2565
สถิติแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
อัตราการมีส่วนร่วมในกำลังแรงงาน จำแนกตามหมวดอายุ และเพศ เป็นรายไตรมาส พ.ศ. 2558 - 2567
602 views
กำลังแรงงาน/อุปทานของแรงงาน กำลังแรงงาน
วันที่เผยแพร่ : 31 พฤษภาคม 2567
ปี : 2558 - 2567
สถิติแรงงาน
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทย จำแนกตามสัญชาติ พ.ศ. 2555 - 2565
1121 views
การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
วันที่เผยแพร่ : 24 พฤษภาคม 2567
ปี : 2555 - 2565
สาขาการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สถิตินักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทย พ.ศ. 2554 - 2564
568 views
การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
วันที่เผยแพร่ : 24 พฤษภาคม 2567
ปี : 2554 - 2564
สาขาการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทย จำแนกตามประเทศถิ่นที่อยู่ พ.ศ. 2554 - 2564
342 views
การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
วันที่เผยแพร่ : 24 พฤษภาคม 2567
ปี : 2554 - 2563
สาขาการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
จำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทย จำแนกตามสัญชาติและทางสัญจร พ.ศ. 2554 - 2564
285 views
การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
วันที่เผยแพร่ : 24 พฤษภาคม 2567
ปี : 2554 - 2564
สาขาการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ระยะเวลาพำนักโดยเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาประเทศไทย จำแนกตามประเทศถิ่นที่อยู่ พ.ศ. 2554 - 2564
259 views
การท่องเที่ยว การท่องเที่ยวระหว่างประเทศ
วันที่เผยแพร่ : 24 พฤษภาคม 2567
ปี : 2554 - 2564
สาขาการท่องเที่ยวและกีฬา
สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
สถิติการรับประกันชีวิต จำแนกตามชนิดกรมธรรม์หลัก พ.ศ. 2560 - 2565
338 views
การประกันภัย การประกันชีวิต
วันที่เผยแพร่ : 24 พฤษภาคม 2567
ปี : 2560 - 2565
สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กระทรวงการคลัง
แสดง 11 - 20 จาก 370 รายการ