NSO

ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

0

หน้าแรก / ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

ประเภทตัวชี้วัด

ด้านสังคม 148 ด้านเศรษฐกิจ 194 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

สาขา

สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ 39 สถิติแรงงาน 22 สถิติการศึกษา 14 สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 7 สถิติสุขภาพ 22 สถิติสวัสดิการสังคม 8 สถิติหญิงและชาย 3 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน 10 สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง 23 สาขาบัญชีประชาชาติ 22 สาขาเกษตร และประมง 13 สาขาอุตสาหกรรม​ 27 สาขาพลังงาน 15 สาขาการค้าและราคา​​​​​ 20 สาข​าการขนส่งและโลจิสติกส์ 11 สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 22 สาขาการท่องเที่ยวและกีฬา 19 สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย 23 สถิติการคลัง 10 สถิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 12 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

พบ 370 ชุดข้อมูล

มูลค่าธนบัตรและเหรียญกษาปณ์ที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ จำแนกตามกำหนดค่า พ.ศ. 2555 - 2565
107 views
สถิติเศรษฐกิจการเงิน
วันที่เผยแพร่ : 1 พฤศจิกายน 2566
ปี : 2555 - 2565
สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย
ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง
บัญชีการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560 - 2565
100 views
สถิติเศรษฐกิจการเงิน
วันที่เผยแพร่ : 1 พฤศจิกายน 2566
ปี : 2560 - 2565
สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย
ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง
สินทรัพย์และหนี้สินที่สำคัญของธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2556 - 2565
104 views
สถิติเศรษฐกิจการเงิน
วันที่เผยแพร่ : 1 พฤศจิกายน 2566
ปี : 2556 - 2565
สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย
ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง
เงินสำรองระหว่างประเทศ พ.ศ. 2556 - 2565
109 views
สถิติเศรษฐกิจการเงิน
วันที่เผยแพร่ : 1 พฤศจิกายน 2566
ปี : 2556 - 2565
สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย
ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง
มูลค่าเหรียญกษาปณ์ออกใช้ และออกหมุนเวียน จำแนกตามกำหนดค่า พ.ศ. 2556 - 2565
64 views
สถิติเศรษฐกิจการเงิน
วันที่เผยแพร่ : 1 พฤศจิกายน 2566
ปี : 2556 - 2565
สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
สถิติการรับประกันชีวิต จำแนกตามภาคและจังหวัด พ.ศ. 2555 - 2564
66 views
การประกันภัย การประกันชีวิต
วันที่เผยแพร่ : 1 พฤศจิกายน 2566
ปี : 2555 - 2564
สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กระทรวงการคลัง
สถิติการรับประกันชีวิต จำแนกตามชนิดกรมธรรม์หลัก พ.ศ. 2560 - 2564
78 views
การประกันภัย การประกันชีวิต
วันที่เผยแพร่ : 1 พฤศจิกายน 2566
ปี : 2560 - 2564
สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กระทรวงการคลัง
สถิติการรับประกันวินาศภัย จำแนกตามประเภทการประกันภัย พ.ศ.2555 - 2564
57 views
การประกันภัย การประกันวินาศภัย
วันที่เผยแพร่ : 1 พฤศจิกายน 2566
ปี : 2555 - 2564
สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย กระทรวงการคลัง
ปีการศึกษาเฉลี่ยของประชากร จำแนกตามกลุ่มอายุและเพศ ปีการศึกษา 2554 - 2564
159 views
การศึกษาและการฝึกอบรม
วันที่เผยแพร่ : 1 พฤศจิกายน 2566
ปี : 2555 - 2564
สถิติหญิงและชาย
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
จำนวนสถานประกอบการ จำแนกตามรูปแบบการจัดตั้งตามกฎหมาย ภาค และจังหวัด พ.ศ. 2559
103 views
อุตสาหกรรมการผลิต ผู้ผลิต/สถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต
วันที่เผยแพร่ : 1 พฤศจิกายน 2566
ปี : 2559
สาขาอุตสาหกรรม​
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แสดง 11 - 20 จาก 370 รายการ