NSO

ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

0

หน้าแรก / ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

ประเภทตัวชี้วัด

ด้านสังคม 148 ด้านเศรษฐกิจ 194 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

สาขา

สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ 39 สถิติแรงงาน 22 สถิติการศึกษา 14 สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 7 สถิติสุขภาพ 22 สถิติสวัสดิการสังคม 8 สถิติหญิงและชาย 3 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน 10 สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง 23 สาขาบัญชีประชาชาติ 22 สาขาเกษตร และประมง 13 สาขาอุตสาหกรรม​ 27 สาขาพลังงาน 15 สาขาการค้าและราคา​​​​​ 20 สาข​าการขนส่งและโลจิสติกส์ 11 สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 22 สาขาการท่องเที่ยวและกีฬา 19 สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย 23 สถิติการคลัง 10 สถิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 12 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

พบ 370 ชุดข้อมูล

การส่งเสริมการลงทุน โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในประเทศไทย พ.ศ. 2555 - 2564
77 views
อุตสาหกรรมการผลิต การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต
วันที่เผยแพร่ : 1 พฤศจิกายน 2566
ปี : 2555 - 2564
สาขาอุตสาหกรรม​
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี
การลงทุนต่างชาติที่ขอรับการส่งเสริมการลงทุน จำแนกตามกิจการ พ.ศ. 2555 - 2564
70 views
อุตสาหกรรมการผลิต การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต
วันที่เผยแพร่ : 1 พฤศจิกายน 2566
ปี : 2555 - 2564
สาขาอุตสาหกรรม​
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี
การลงทุนต่างชาติที่ได้รับอนุมัติการส่งเสริมการลงทุน จำแนกตามกิจการ พ.ศ. 2556 - 2565
71 views
อุตสาหกรรมการผลิต การส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมการผลิต
วันที่เผยแพร่ : 1 พฤศจิกายน 2566
ปี : 2555 - 2565
สาขาอุตสาหกรรม​
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักนายกรัฐมนตรี
การผลิตแร่ของประเทศ จำแนกตามชนิดแร่ พ.ศ. 2555 - 2564
89 views
เหมืองแร่ ผลผลิตแร่
วันที่เผยแพร่ : 1 พฤศจิกายน 2566
ปี : 2555 - 2564
สาขาอุตสาหกรรม​
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
การผลิตแร่ จำแนกตามชนิดแร่ ภาค และจังหวัด พ.ศ. 2554 - 2563
51 views
เหมืองแร่ ผลผลิตแร่
วันที่เผยแพร่ : 1 พฤศจิกายน 2566
ปี : 2554 - 2563
สาขาอุตสาหกรรม​
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
การใช้แร่ของประเทศ จำแนกตามชนิดแร่ พ.ศ. 2555 - 2564
73 views
เหมืองแร่ ผลผลิตแร่
วันที่เผยแพร่ : 1 พฤศจิกายน 2566
ปี : 2555 - 2564
สาขาอุตสาหกรรม​
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
จำนวนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้าง จำนวนสิ่งก่อสร้างและพื้นที่ก่อสร้างอาคารโรงเรือน จำแนกตามลักษณะของการก่อสร้าง และภาค พ.ศ. 2555 - 2564
98 views
อสังหาริมทรัพย์
วันที่เผยแพร่ : 1 พฤศจิกายน 2566
ปี : 2555 - 2564
สาขาอุตสาหกรรม​
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รายการซื้อและขายเงินตราต่างประเทศของธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2556 - 2565
110 views
การเงินการธนาคาร ตลาดการเงิน
วันที่เผยแพร่ : 31 ตุลาคม 2566
ปี : 2556 - 2565
สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย
ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง
อัตราแลกเปลี่ยนเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์ในกรุงเทพมหานคร (ราคากลาง) พ.ศ. 2556 - 2565
95 views
การเงินการธนาคาร ตลาดการเงิน
วันที่เผยแพร่ : 31 ตุลาคม 2566
ปี : 2556 - 2565
สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย
ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง
เงินฝากของธนาคารพาณิชย์และอัตราการหมุนเวียนของเงินฝาก พ.ศ. 2556 - 2565
97 views
การเงินการธนาคาร สถาบันการเงิน
วันที่เผยแพร่ : 31 ตุลาคม 2566
ปี : 2556 - 2565
สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย
ธนาคารแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง
แสดง 31 - 40 จาก 370 รายการ