NSO

ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

0

หน้าแรก / ข้อมูลสถิติและตัวชี้วัดที่สำคัญ

ประเภทตัวชี้วัด

ด้านสังคม 148 ด้านเศรษฐกิจ 194 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

สาขา

สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ 39 สถิติแรงงาน 22 สถิติการศึกษา 14 สถิติศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 7 สถิติสุขภาพ 22 สถิติสวัสดิการสังคม 8 สถิติหญิงและชาย 3 สถิติรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน 10 สาขายุติธรรม ความมั่นคง การเมืองและการปกครอง 23 สาขาบัญชีประชาชาติ 22 สาขาเกษตร และประมง 13 สาขาอุตสาหกรรม​ 27 สาขาพลังงาน 15 สาขาการค้าและราคา​​​​​ 20 สาข​าการขนส่งและโลจิสติกส์ 11 สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 22 สาขาการท่องเที่ยวและกีฬา 19 สถิติการเงิน การธนาคาร และการประกันภัย 23 สถิติการคลัง 10 สถิติวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 12 สถิติทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 28

พบ 370 ชุดข้อมูล

ร้อยละของคนเกิดและคนตาย จากการสำรวจการเปลี่ยนแปลงประชากร จําแนกตามเพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2558-2559 (จัดทําทุก 10 ปี)
115 views
การเปลี่ยนแปลงทางประชากร
วันที่เผยแพร่ : 16 เมษายน 2566
ปี : 2558 - 2559
สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ร้อยละของคนตาย จากการสำรวจการเปลี่ยนแปลงประชากร จําแนกตามกลุ่มอายุของคนตาย เพศ เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2558-2559 (จัดทําทุก 10 ปี)
76 views
การเปลี่ยนแปลงทางประชากร
วันที่เผยแพร่ : 16 เมษายน 2566
ปี : 2558 - 2559
สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ร้อยละของคนตาย จากการสำรวจการเปลี่ยนแปลงประชากร จําแนกตามสาเหตุการตาย เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2558-2559 (จัดทําทุก 10 ปี)
101 views
การเปลี่ยนแปลงทางประชากร
วันที่เผยแพร่ : 16 เมษายน 2566
ปี : 2558 - 2559
สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จำนวนผู้สูงอายุ จำแนกตามเพศ ภาค จังหวัด และเขตการปกครอง พ.ศ. 2564 (สสช.สำรวจทุก 3 ปี)
126 views
ประชากรกลุ่มเฉพาะ
วันที่เผยแพร่ : 16 เมษายน 2566
ปี : 2564
สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จำนวน ร้อยละ และอัตราของประชากรสูงอายุ จำแนกตามเพศ จังหวัด และภาค พ.ศ. 2564 (สสช.สำรวจทุก 3 ปี)
107 views
ประชากรกลุ่มเฉพาะ
วันที่เผยแพร่ : 16 เมษายน 2566
ปี : 2564
สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จำนวนผู้สูงอายุ จำแนกตามกลุ่มอายุ เพศ จังหวัด เขตการปกครอง และภาค พ.ศ. 2564 (สสช.สำรวจทุก 3 ปี)
68 views
ประชากรกลุ่มเฉพาะ
วันที่เผยแพร่ : 16 เมษายน 2566
ปี : 2564
สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
จำนวนผู้สูงอายุ จำแนกตามการอ่านออกเขียนได้ ระดับการศึกษาที่สำเร็จ กลุ่มอายุ และเพศ พ.ศ. 2564 (สสช.สำรวจทุก 3 ปี)
98 views
ประชากรกลุ่มเฉพาะ
วันที่เผยแพร่ : 16 เมษายน 2566
ปี : 2564
สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
สถิติการจดทะเบียนหย่า จำแนกตามภาค และจังหวัด พ.ศ. 2554 - 2565
121 views
ครัวเรือนและครอบครัว
วันที่เผยแพร่ : 16 เมษายน 2566
ปี : 2554 - 2565
สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ครัวเรือนจำแนกตามประเภทของครัวเรือน จังหวัด และเขตการปกครอง พ.ศ. 2553 (จัดทําทุก 10 ปี)
100 views
ครัวเรือนและครอบครัว
วันที่เผยแพร่ : 16 เมษายน 2566
ปี : 2553
สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ครัวเรือนส่วนบุคคล จำแนกตามประเภทของที่อยู่อาศัย การครอบครองที่อยู่อาศัย และเขตการปกครอง พ.ศ. 2553 (จัดทําทุก 10 ปี)
107 views
เคหะ ลักษณะการอยู่อาศัยของครัวเรือน
วันที่เผยแพร่ : 16 เมษายน 2566
ปี : 2553
สถิติประชากรศาสตร์ ประชากรและเคหะ
สำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แสดง 351 - 360 จาก 370 รายการ