NSO

สำรวจ

PageView 0 Print qrcodeShow

ปี 2566​

ปี 2566​
NSO จำนวนผู้เข้าชม 4344 คน
ชื่อโครงการ
ปี 2566​
ด้าน
​ความคิดเห็นของประชาชน
สาขา
ความถี่
ทุกปี
รายละเอียดโครงการ
ไฟล์ดาวน์โหลด
​ ​การสำรวจความต้องการของประชาชน พ.ศ. 2566 (ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล) การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2566 (ครบ 3 ปี6 เดือน) ​ . การสำรวจการเข้าถึงสื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน์ การสำรวจพฤติกรรมการใช้ และการเข้าถึงโทรคมนาคม พ.ศ. 2566 การสำรวจวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต มีทัศนคติและพฤติกรรม ในการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบของประชาชน พ.ศ. 2566 การสำรวจพฤติกรรมที่ยึดมั่นความซื่อสัตย์สุจริตของเด็กและเยาวชนไทย พ.ศ. 2566 การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการภายใต้ นโยบายและแผน ระดับชาติว่าด้วยการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 การสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน พ.ศ. 2566 การสำรวจการรับฟัง/รับชมรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566
Infographic
  • Infographic [16 ธันวาคม 2565] NSO-pdf
บทสรุปผู้บริหาร​
  • บทสรุปผู้บริหาร​ [16 ธันวาคม 2565] NSO-pdf
​รายงานผลการสำรวจ​
  • ​รายงานผลการสำรวจ​ [16 ธันวาคม 2565] NSO-pdf