NSO

Key indicators

Statistics from censuses and sample surveys conducted by the National Statistical Office and other government agencies
are provided for the benefit of users, including those from the public sector, private sector, educational institutions, and the general public.

Array

Unemployment rate, Q1/2024

1.01%

Array

Average income/expenses
per month/household
year 2023

income 29,030 Baht
expenses 23,695 Baht

Array

New GDP growth rate Q1/2024

1.5 %

Array

Average debt/household
year 2023

197,255 Baht

Array

Tax rate April 2024

General 0.19 %
Basic 0.37 %

Array

Area held for agriculture

142.9 million rai

Array

Number of agricultural holdings

8.7 million cases

NEWS / Announce

details type date File
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนครุภัณฑ์เดิม ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) (available only Thai version) ประกาศเชิญชวน 27 May 2024 NSO (17)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (available only Thai version) ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 23 May 2024 NSO (9)
ประกาศประกวดราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 50 เครื่อง) (available only Thai version) ประกาศเชิญชวน 23 May 2024 NSO (4)
ประกาศประกวดราคา โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายสถิติและดิจิทัลในระดับจังหวัดและอำเภอ (available only Thai version) ประกาศเชิญชวน 23 May 2024 NSO (15)
ประกาศประกวดราคา โครงการพัฒนาระบบบริการสร้าง API แบบไม่ใช้ชุดคำสั่ง (No Code API) (available only Thai version) ประกาศเชิญชวน 16 May 2024 NSO (25)
ราคากลาง เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 50 เครื่อง) (available only Thai version) ราคากลาง 16 May 2024 NSO (7)
(ร่าง) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 50 เครื่อง) (available only Thai version) ร่างขอบเขตงาน 16 May 2024 NSO (14)
ราคากลาง โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายสถิติและดิจิทัลในระดับจังหวัดและอำเภอ (available only Thai version) ราคากลาง 14 May 2024 NSO (12)
(ร่าง) ประกวดราคา โครงการจัดหาครุภัณฑ์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายสถิติและดิจิทัลในระดับจังหวัดและอำเภอ (available only Thai version) ร่างขอบเขตงาน 13 May 2024 NSO (21)
ราคากลาง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ทดแทนครุภัณฑ์เดิม ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) (available only Thai version) ราคากลาง 7 May 2024 NSO (40)
details type date File
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (available only Thai version) ประกาศผล (ขึ้นบัญชีรายชื่อ) 28 May 2024 NSO (136)
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ (available only Thai version) ประกาศผล (ขึ้นบัญชีรายชื่อ) 1 May 2024 NSO (376)
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (available only Thai version) ประกาศรายชื่อ / สถานที่สอบ 24 Apr 2024 NSO (722)
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (available only Thai version) ประกาศรายชื่อ / สถานที่สอบ 18 Apr 2024 NSO (354)
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน (available only Thai version) ประกาศรับสมัครงาน / โอน / ย้าย 27 Mar 2024 NSO (1615)
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน (available only Thai version) ประกาศผล (ขึ้นบัญชีรายชื่อ) 27 Oct 2023 NSO (477)
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน (available only Thai version) ประกาศรายชื่อ / สถานที่สอบ 29 Sep 2023 NSO (399)
ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (available only Thai version) ประกาศผล (ขึ้นบัญชีรายชื่อ) 29 Sep 2023 NSO (714)
ประกาศ รายชื่อผู้สมัครสอบ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน (available only Thai version) ประกาศรายชื่อ / สถานที่สอบ 16 Aug 2023 NSO (263)
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (available only Thai version) ประกาศผล (ขึ้นบัญชีรายชื่อ) 30 Jun 2023 NSO (118)
NSO

ประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ..

NSO 29/05/2567
🔹💠 ประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 5/2567 💠🔹   วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.30 น. 🔹 นายสุเมธ ธีรนิติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี มอบหมายให้ นายวราดิศร อ่อนนุช รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 5/2567 ณ ห้องประชุมขุนสรรค์ พันเรือง ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี (หลังใหม่) ในการนี้ นายภาณุวัฒน์ กรัณย์รัชต์ธร สถิติจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดสิงห์บุรี ครั้งที่ 5/2567 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว #สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี โทร : 0 3650 7191
สิงห์บุรี
NSO

ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้า..

NSO 29/05/2567
         วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. นายชาตรี ณ ถลาง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นประธานการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสตูล ครั้งที่ 5/2567 ประจำเดือนพฤษภาคม ประจำปี 2567 สำหรับการประชุมดังกล่าวเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนราชการในรอบเดือนที่ผ่านมา รวมถึงติดตามความคืบหน้าข้อสั่งการจากรัฐบาลในพื้นที่ ซึ่งในที่ประชุมฯได้แจ้งกิจกรรมที่สำคัญ เรื่องกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และการจัดทำน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เรื่องนโยบายที่สำคัญ คือ การจัดระเบียบสังคมของจังหวัดสตูล การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ และการขับเคลื่อนจังหวัดสตูลสะอาด รวมถึงรายงานผลการเร่งรัดเบิกจ่ายเงินงบประมาณในปี 2567ของหน่วยงานราชการ การรายงานสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจจังหวัดสตูล สภาวะอากาศและสถานการณ์ฝน สถานการณ์น้ำ การประชาสัมพันธ์เสื้อ-กางเกงจังหวัดสตูล นอกจากนี้หัวหน้าส่วนราชการได้รายงานผลการปฏิบัติงานในรอบเดือนที่ผ่านมาด้วย        โดยนายธเนส สุวัตถิกุล สถิติจังหวัดสตูล เข้าร่วมการประชุมฯ ดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 โต๊ะพญาวัง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสตูล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
สตูล
NSO

ร่วมบริจาคขยะรีไซเคิล โครงการ “ข..

NSO 29/05/2567
               วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.10 น. นายธเนส สุวัตถิกุล สถิติจังหวัดสตูล ได้มอบหมายให้นางวาสนา สุขสีพันธ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานปฏิบัติการสถิติและดิจิทัล พร้อมด้วยนางสาววิศัลยา มะเดือ พนักงานสถิติ สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล ร่วมบริจาคขวดน้ำ ขยะรีไซเคิล โครงการ “ขยะปันสุข”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ภายใต้แนวคิด “ขยะในมือคุณ สร้างบุญ ด้วยตนเอง” เพื่อลดปริมาณขยะและส่งเสริมการคัดแยกขยะในครัวเรือนหรือสำนักงาน และเพื่อนำรายได้ทั้งหมดไปช่วยเหลือสังคมของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล  ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดสตูล ชั้น 1 (หลังใหม่) อ.เมือง จ.สตูล
สตูล
NSO

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกีย..

NSO 29/05/2567
วันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น. นายสมบัติ ไตรศักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน อุบาสก อุบาสิกา และประชาชนชาวชัยภูมิ ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลและแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสถาบัน พระมหากษัตริย์ ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อความกินดีอยู่ดีของพสกนิกรชาวไทย และร่วมกันสวดมนต์นั่งสมาธิเจริญจิตภาวนา โดยมีนายโยธิน เมฆอรุณ สถิติจังหวัดชัยภูมิ เข้าร่วมพิิธี ณ วัดโพธิ์ บ้านจอก ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ
ชัยภูมิ