NSO

สำรวจ

PageView 0 Print qrcodeShow

หน้าแรก / สำรวจ / สำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร

สำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร

สำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร
NSO จำนวนผู้เข้าชม 929 คน
ชื่อโครงการ
สำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร
ด้าน
ด้านสังคม
สาขา
สาขาสุขภาพ
ความถี่
ทุก 3 ปี
รายละเอียดโครงการ
สำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และการดื่มสุราของประชากร
ไฟล์ดาวน์โหลด
  • ตารางสถิติในรูปแบบ Excel NSO-rar
  • รายงานฉบับสมบูรณ์ NSO-pdf