NSO

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

0

รมว. DE เปิดศูนย์บริการรับเรื่องร้องเรียน (PDPA Center)

29 มกราคม 2567 จำนวนคนเข้าชม 185
1

          วันนี้ (29 มกราคม 2567) นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นประธานเปิดศูนย์บริการ รับเรื่องร้องเรียนและให้คำปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA Center)  ทั้งนี้ นายพินิจ กัลยาณมณีกร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นผู้แทนสำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้ารับรางวัลเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดีเด่นประจำปี 2567 (DPO Award of Excellence)

ภาพกิจกรรม

1
     
2
     
3
     
4
     
5
     
6