NSO

ลิงก์หน่วยงาน

0

หน้าแรก / ลิงก์หน่วยงาน

สำนักงานสถิติจังหวัด

ฝ่ายประสานงานและจัดเก็บข้อมูล สายฐานข้อมูล

หน่วยสถิติ ชื่อโครงการ
ธนาคารแห่งประเทศไทย
ฝ่ายประสานงานและจัดเก็บข้อมูล สายฐานข้อมูล
ทีมสำรวจข้อมูลเศรษฐกิจ โทรศัพท์: 0 2283 6278, 0 2283 6894
โทรสาร: 0 2283 6299
E-mail Address: [email protected], [email protected]

- สำรวจข้อมูลฐานะการลงทุนระหว่างประเทศ

- สำรวจความเชื่อมั่นทางธุรกิจ

ทีมข้อมูลภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ โทรศัพท์: 0 2356 7574
โทรสาร: 0 2283 6959
E-mail Address: [email protected]

- ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม

ทีมสำรวจหนี้ต่างประเทศ โทรศัพท์: 0 2283 6422
โทรสาร: 0 2283 5308
E-mail Address: [email protected]

- สำรวจหนี้ต่างประเทศภาคเอกชนที่มิใช่ธนาคาร

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
สำนักนโยบายและแผนกรุงเทพมหานคร
กองนโยบายและแผนรวม โทรศัพท์: 0 2225 7947
โทรสาร: 0 2224 4972
E-mail Address:

- ข้อมูลพื้นฐานของกรุงเทพมหานคร

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สำนักกิจการพรรคการเมือง และ การออกเสียงประชามติ
โทรศัพท์: 0 2613 7333
โทรสาร:
E-mail Address:

- การพัฒนาระบบบริหารฐานข้อมูลพรรคการเมือง

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ฝ่ายวิจัยและยุทธศาสตร์
โทรศัพท์: 0 2256 7756
โทรสาร: 0 2256 7711
E-mail Address: [email protected]

- รายงานสถิติตลาดทุน รายไตรมาส

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
กองนโยบายและวางแผนการวิจัย
กลุ่มงานดัชนี โทรศัพท์: 0 2579 2319
โทรสาร: 0 2579 7819
E-mail Address:

- สำรวจค่าใช้จ่ายและบุคลากรทางการวิจัย และพัฒนาของประเทศ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สำนักงานแผนและงบประมาณ
ศูนย์ข้อมูลข้อสนเทศ โทรศัพท์:
โทรสาร:
E-mail Address:

- ข้อมูลสารสนเทศ

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
ส่วนวิจัยและวิชาการ
ฝ่ายวิชาการและเผยแพร่ โทรศัพท์: 0 2299 0412-3 ,0 2299 0419
โทรสาร: 0 2299 0485
E-mail Address:

- สถิติการดำเนินการเรื่องร้องเรียน

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สำนักบริหารงานกลาง
กลุ่มงานทะเบียนประวัติและสถิติ โทรศัพท์: 0 2357 3100 ต่อ 3114
โทรสาร: 0 2357 3115
E-mail Address: [email protected]

- ระบบทะเบียนสมาชิกรัฐสภา

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
สำนักอำนวยการประจำศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ โทรศัพท์: 0 2245 0094
โทรสาร: 0 2245 0094
E-mail Address:

- สถิติคดีศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

ศาลแพ่ง
สำนักอำนวยการประจำศาลแพ่ง
ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ โทรศัพท์: 0 2541 2389
โทรสาร: 0 2541 2388
E-mail Address:

- สถิติคดีศาลแพ่ง

ศาลภาษีอากรกลาง
สำนักอำนวยการประจำศาลภาษีอากรกลาง
ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ โทรศัพท์: 0 2541 2551
โทรสาร: 0 2541 2554
E-mail Address:

- สถิติคดีศาลภาษีอากรกลาง

ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
สำนักอำนวยการประจำศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
งานสถิติ โทรศัพท์: 0 2224 1421-2 ต่อ 20
โทรสาร: 0 2225 2134
E-mail Address:

- สถิติคดีศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

ศาลล้มละลายกลาง
สำนักอำนวยการประจำศาลล้มละลายกลาง
โทรศัพท์: 0 2286 1270
โทรสาร: 0 2286 1270
E-mail Address: [email protected]

- สถิติคดีศาลล้มละลายกลาง

ศาลอาญา
สำนักอำนวยการประจำศาลอาญา
ฝ่ายแผนงานและสารสนเทศ โทรศัพท์: 0 2938 2575
โทรสาร:
E-mail Address:

- สถิติคดีศาลอาญา 

สำนักงานอัยการสูงสุด
สำนักงานวิชาการ
โทรศัพท์:
โทรสาร:
E-mail Address:
สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสารสนเทศ
โทรศัพท์: 0 2541 2933
โทรสาร: 0 2541 2934
E-mail Address:

- รายงานอัยการ รายงานบัญชีสำนวนค้าง 
   รายงานบัญชีแสดงงานที่ทำของพนักงานอัยการ

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ศูนย์บริการประชาชน
ฝ่ายประเมินผล โทรศัพท์: 0 2282 7810 ต่อ 195, 199
โทรสาร: 0 2281 4358
E-mail Address:

- ระบบฐานข้อมูลงานร้องเรียนประชาชน

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
กองกลาง
กลุ่มงานบริหารพัสดุเครื่องราชอิสริยาภรณ์ โทรศัพท์: 0 2280 9000ต่อ 401, 403
โทรสาร: 0 2280 9042
E-mail Address:

- ระบบฐานข้อมูลพัสดุเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล โทรศัพท์: 0 2659 6227
โทรสาร: 0 2282 2756
E-mail Address: [email protected]

- สถิติการสงเคราะห์และจัดสวัสดิการแก่กลุ่มเป้าหมายของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

ฝ่ายแผนงานและประเมินผล โทรศัพท์: 0 2651 6269
โทรสาร: 0 2253 9115
E-mail Address: [email protected]

- งานพัฒนาระบบข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย

สำนักส่งเสริมและประสานงานคณะรัฐมนตรี
กลุ่มงานแผนงานติดตามและประเมินผล โทรศัพท์: 0 2280 9000 ต่อ 450
โทรสาร: 0 2280 1900
E-mail Address: [email protected]

- ระบบการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์
- การจัดทำตัวชี้วัดตามแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล

สำนักงบประมาณ
ศูนย์สารสนเทศการงบประมาณ
โทรศัพท์: 0 2273 9372
โทรสาร: 0 2273 9379
E-mail Address:

- งบประมาณโดยสังเขป

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สำนักอำนวยการ
ส่วนนโยบายและแผน โทรศัพท์: 0 2222 0206-9 ต่อ 508, 509
โทรสาร: 0 2226 6201
E-mail Address:

- ผลการปฏิบัติงานด้านร่างกฎหมายและความเห็น

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ
สำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา
กลุ่มงานสถิติเพื่อการปฏิรูปการศึกษา โทรศัพท์: 0 2668 7123 ต่อ 1218
โทรสาร: 0 2243 0085
E-mail Address: [email protected]

- งานสถิติการศึกษา
- งานฐานข้อมูลสถิติการศึกษา
- งานจัดทำข้อมูลและดัชนีทางการศึกษาของประเทศไทยร่วมกับ OECD
- งานพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการจัดสรรงบประมาณสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- การคาดประมาณทางการศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
สำนักบัญชีประชาชาติ
ส่วนการเงินและงบดุลแห่งชาติ โทรศัพท์: 0 2216 5430-4 ต่อ 144
โทรสาร: 0 2216 5425
E-mail Address: [email protected]

- การพัฒนาระบบการจัดการฐานข้อมูลเพื่อการจัดทำบัญชีเศรษฐกิจเงินทุนรายไตรมาส

 

ส่วนรายจ่ายครัวเรือน โทรศัพท์: 0 2216 5430-4 ต่อ 125
โทรสาร: 0 2216 5425
E-mail Address:

- งานรวบรวมและสำรวจข้อมูลองค์กรเอกชนไม่แสวงหากำไร

ส่วนอุปสงค์และอุปทาน โทรศัพท์: 0 2216 5430-4 ต่อ 134, 137
โทรสาร: 0 2216 5910
E-mail Address: [email protected]

- การดำเนินการรวบรวมฐานข้อมูลวัตถุดิบและต้นทุนการผลิตสินค้าในระบบเศรษฐกิจ 

สำนักรายได้ประชาชาติ
ส่วนบัญชีรัฐบาล โทรศัพท์: 0 2216 5430-4 ต่อ 117
โทรสาร: 0 2216 5425
E-mail Address: [email protected]

- บัญชีรัฐบาล

สำนักพัฒนาพื้นที่
โทรศัพท์: 0 2253 3584
โทรสาร: 0 2253 2777
E-mail Address:

- งานประเทศเพื่อนบ้าน

สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้
โทรศัพท์: 0 7431 2702
โทรสาร: 0 7431 1594
E-mail Address: [email protected]

- สำรวจภาวะธุรกิจ

สำนักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โทรศัพท์: 0 4323 6784
โทรสาร: 0 4323 9912
E-mail Address: [email protected]

- การปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
กองนิติการ