NSO

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

0

ประชุมหารือแนวทางการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน สำหรับจัดทำฐานข้อมูลกลางด้านสถานประกอบการ ภายใต้โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการจากสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมให้เป็นฐานข้อมูลกลาง (Common Frame)

31 มกราคม 2567 จำนวนคนเข้าชม 233

วันที่ 31 มกราคม 2567 นายพินิจ กัลยาณมณีกร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน สำหรับจัดทำฐานข้อมูลกลางด้านสถานประกอบการ ภายใต้โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการจากสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมให้เป็นฐานข้อมูลกลาง (Common Frame) รวมถึงการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานพื่อขับเคลื่อนฐานข้อมูลดังกล่าว ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงานอุตสาหกรรม และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ประชุมหารือแนวทางการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน สำหรับจัดทำฐานข้อมูลกลางด้านสถานประกอบการ ภายใต้โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการจากสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมให้เป็นฐานข้อมูลกลาง (Comm
     
ประชุมหารือแนวทางการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน สำหรับจัดทำฐานข้อมูลกลางด้านสถานประกอบการ ภายใต้โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการจากสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมให้เป็นฐานข้อมูลกลาง (Comm
     
ประชุมหารือแนวทางการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน สำหรับจัดทำฐานข้อมูลกลางด้านสถานประกอบการ ภายใต้โครงการพัฒนาฐานข้อมูลสถานประกอบการจากสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรมให้เป็นฐานข้อมูลกลาง (Comm