NSO

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

0

การประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาระบบราชการ 4.0

5 เมษายน 2567 จำนวนคนเข้าชม 227
1

          วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 นายพินิจ กัลยาณมณีกร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานดำเนินการพัฒนาระบบราชการ 4.0 โดยมีนางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุม โดยการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมในการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 ให้กับคณะทำงานและผู้เกี่ยวข้อง จำนวนประมาณ 70 คน โดยมีสาระสำคัญเพื่อชี้แจงการปรับปรุงแนวทางการประเมิน และกรอบระยะเวลาการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2567 ตลอดจนพิจารณาตัวชี้วัดผลลัพธ์การดำเนินการขององค์การให้เป็นรูปธรรม พิจารณาปรับปรุงลักษณะสำคัญองค์การให้สะท้อนการเปลี่ยนแปลงในปีงบประมาณปัจจุบัน และพิจารณาผลลัพธ์การดำเนินงานโครงการผ่านการขับเคลื่อนประเด็นช่องว่างในการพัฒนา (development gap) ที่ประเมินตามวิธีการพัฒนาองค์กรตามกรอบการบริหารจัดการภาครัฐ ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ หลักสี่ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

1
     
2
     
3
     
4
     
5
     
4
     
6
     
7
     
8
     
9
     
10
     
11
     
12
     
13
     
14
     
15
     
16
     
17
     
18
     
19
     
20
     
1480
     
1475
     
6327
     
6332
     
6336
     
6362
     
6375