NSO

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

0

การประชุมนำเสนอกรอบสมรรถนะสถิติและดิจิทัล เส้นทางการพัฒนาทักษะด้านสถิติและดิจิทัล และเครื่องมือประเมินช่องว่างสมรรถนะทางด้านสถิติและดิจิทัลให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

19 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนคนเข้าชม 174
การประชุมนำเสนอกรอบสมรรถนะสถิติและดิจิทัล

         วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นายพินิจ กัลยาณมณีกร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมนำเสนอกรอบสมรรถนะสถิติและดิจิทัลเส้นทางการพัฒนาทักษะด้านสถิติและดิจิทัล และเครื่องมือประเมินช่องว่างสมรรถนะทางด้านสถิติและดิจิทัลให้ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ภาพกิจกรรม

การประชุมนำเสนอกรอบสมรรถนะสถิติและดิจิทัล
     
การประชุมนำเสนอกรอบสมรรถนะสถิติและดิจิทัล
     
การประชุมนำเสนอกรอบสมรรถนะสถิติและดิจิทัล
     
การประชุมนำเสนอกรอบสมรรถนะสถิติและดิจิทัล
     
การประชุมนำเสนอกรอบสมรรถนะสถิติและดิจิทัล
     
การประชุมนำเสนอกรอบสมรรถนะสถิติและดิจิทัล
     
การประชุมนำเสนอกรอบสมรรถนะสถิติและดิจิทัล
     
การประชุมนำเสนอกรอบสมรรถนะสถิติและดิจิทัล
     
การประชุมนำเสนอกรอบสมรรถนะสถิติและดิจิทัล
     
การประชุมนำเสนอกรอบสมรรถนะสถิติและดิจิทัล
     
การประชุมนำเสนอกรอบสมรรถนะสถิติและดิจิทัล