NSO

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

0

การประชุมคณะทำงานความร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศ

6 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนคนเข้าชม 200
1

          วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานความร่วมมือและประสานงานกับต่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศในงานที่เกี่ยวกับสถิติ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ หลักสี่ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ภาพกิจกรรม

1
     
2
     
3
     
4
     
5
     
6
     
7
     
8
     
9
     
10
     
11
     
12