NSO

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

0

ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

20 กุมภาพันธ์ 2567 จำนวนคนเข้าชม 136
ประชุมคณะกรรมการติดตาม

วันนี้ (20 ก.พ. 67) ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อพิจารณาการประมาณการงบประมาณค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รวมทั้ง การติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุม 401 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการติดตาม
     
ประชุมคณะกรรมการติดตาม
     
ประชุมคณะกรรมการติดตาม
     
ประชุมคณะกรรมการติดตาม
     
ประชุมคณะกรรมการติดตาม
     
ประชุมคณะกรรมการติดตาม
     
ประชุมคณะกรรมการติดตาม
     
ประชุมคณะกรรมการติดตาม
     
ประชุมคณะกรรมการติดตาม
     
ประชุมคณะกรรมการติดตาม
     
ประชุมคณะกรรมการติดตาม