NSO

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

0

การอบรมเชิงปฏิบัติการ “The Training on spatial Population Modelling to Support Census Processes in Thailand – Phase ll

20 พฤศจิกายน 2566 จำนวนคนเข้าชม 967
The Training

         วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “The Training on spatial Population Modelling to Support Census Processes in Thailand – Phase ll” ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566 ณ ห้องอบรม 1 ชั้น 2 ทิศใต้ สำนักงานสถิติแห่งชาติหลักสี่ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

The Training
     
The Training
     
The Training
     
The Training
     
The Training
     
The Training
     
The Training
     
The Training
     
The Training
     
The Training