NSO

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

0

การประชุมรายงานผลการดำเนินงาน โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566

6 มิถุนายน 2567 จำนวนคนเข้าชม 88
1

     วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมรายงานผลการดำเนินงาน โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 การประมวลผลข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานผลสมบูรณ์ ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ หลักสี่ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

1
     
2
     
3
     
4
     
5
     
6
     
7
     
8
     
9
     
10