NSO

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

0

ประชุมรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. .... จากผู้มีส่วนได้เสีย “โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนากฎหมายสถิติ”

9 พฤษภาคม 2567 จำนวนคนเข้าชม 99
ประชุมรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) พระราชบัญญัติสถิติ

         วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ดร.ปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. .... จากผู้มีส่วนได้เสีย “โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนากฎหมายสถิติ” โดยมี นางสาวกฤษณา จิรวัฒน์สถิตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ กล่าวรายงาน ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องแมจิก 3 ชั้น 2

(ร่าง) พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. .... จากผู้มีส่วนได้เสีย
     
(ร่าง) พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. .... จากผู้มีส่วนได้เสีย
     
(ร่าง) พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. .... จากผู้มีส่วนได้เสีย
     
(ร่าง) พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. .... จากผู้มีส่วนได้เสีย
     
(ร่าง) พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. .... จากผู้มีส่วนได้เสีย
     
(ร่าง) พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. .... จากผู้มีส่วนได้เสีย
     
(ร่าง) พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. .... จากผู้มีส่วนได้เสีย
     
(ร่าง) พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. .... จากผู้มีส่วนได้เสีย
     
(ร่าง) พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. .... จากผู้มีส่วนได้เสีย
     
(ร่าง) พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. .... จากผู้มีส่วนได้เสีย
     
(ร่าง) พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. .... จากผู้มีส่วนได้เสีย
     
(ร่าง) พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. .... จากผู้มีส่วนได้เสีย
     
(ร่าง) พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. .... จากผู้มีส่วนได้เสีย
     
(ร่าง) พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. .... จากผู้มีส่วนได้เสีย
     
(ร่าง) พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. .... จากผู้มีส่วนได้เสีย
     
(ร่าง) พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. .... จากผู้มีส่วนได้เสีย
     
(ร่าง) พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. .... จากผู้มีส่วนได้เสีย
     
(ร่าง) พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. .... จากผู้มีส่วนได้เสีย
     
(ร่าง) พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. .... จากผู้มีส่วนได้เสีย
     
(ร่าง) พระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. .... จากผู้มีส่วนได้เสีย