NSO

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

0

กิจกรรมสาธารณประโยชน์ ร่วมแบ่งปัน เพื่อมูลนิธิบ้านนกขมิ้น โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2567

2 เมษายน 2567 จำนวนคนเข้าชม 135
1

          วันอังคารที่ 2 เมษายน 2567 นางสาวศิริญาพร รุ่งสุข เลขานุการกรม  พร้อมด้วยข้าราชการ สำนักงานสถิติแห่งชาติ จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนดีเด่นของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระดับกรมและระดับศูนย์/กอง รวมทั้ง ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ได้ร่วมแสดงจิตสาธารณะและมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ต่อสังคมสอดคล้องกับหัวข้อการจัดกิจกรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2567 “ข้าราชการยุคใหม่ พัฒนาประเทศไทย ใส่ใจประชาชน” โดยการแบ่งปันสิ่งของ ของใช้จำเป็น รวมทั้งของเหลือใช้ต่าง ๆ ให้กับมูลนิธิบ้านนกขมิ้น มูลนิธิบ้านนกขมิ้น เป็นองค์กรเอกชนที่ให้การอุปการะช่วยเหลือเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน เด็กด้อยโอกาส คนชรา และบำบัดผู้ติดยาเสพติด ด้วยการพัฒนา เปลี่ยนแปลง เสริมสร้างความแข็งแกร่ง ด้านจิตใจ เพื่อเตรียมพร้อมเผชิญโลกกว้างในวันข้างหน้า โดยขอรับบริจาคสิ่งของ เสื้อผ้ามือสอง และของเหลือใช้ทุกชนิด เพื่อนำมาจัดสรรให้แก่เด็กในอุปการะของมูลนิธิบ้านนกขมิ้น รวมถึงนำไปจำหน่ายเป็นรายได้เข้ามาเป็นค่าเทอมและสร้างโอกาสให้แก่เด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน และเด็กที่ถูกทอดทิ้งที่อยู่ในการดูแลกว่า 200 ชีวิต ซึ่งเด็ก ๆ ของบ้านนกขมิ้นจะมีค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ คนละ 3,000 บาทต่อเดือน ซึ่งในปัจจุบันรายได้ ที่นำมาใช้บริหารจัดการภายในมูลนิธิฯ ค่อนข้างอยู่แบบเดือนชนเดือน ทำให้ต้องหาช่องทางในการหารายได้เข้ามาสนับสนุนเพิ่มเติม......

ภาพกิจกรรม

1
     
2
     
3
     
4
     
5
     
6
     
7
     
8
     
9
     
10
     
11
     
12
     
13
     
14
     
15
     
16
     
17
     
18
     
19
     
20
     
21
     
22
     
23
     
24
     
25
     
26
     
27
     
5710
     
5712
     
5724
     
5729
     
5732
     
5738
     
5743
     
5739
     
5742