NSO

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

0

ประชุมหารือร่วมกับเจ้าหน้าที่ World Bank เพื่อแลกเปลี่ยนการดำเนินงานและข้อมูลเกี่ยวกับโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคม

30 พฤศจิกายน 2566 จำนวนคนเข้าชม 199
World Bank

         ดร.ปิยนุช  วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมหารือกับ World Bank เพื่อแลกเปลี่ยนการดำเนินงานและข้อมูล เกี่ยวกับโครงการสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน (SES) และโครงการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร (LFS) รวมถึงหารือเกี่ยวกับโอกาสในการให้ความช่วยเหลือ ทางเทคนิค และการประเมินตัวชี้วัดความเป็นอยู่ที่ดีและ ตลาดแรงงานที่สำคัญ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 สำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นางสาวสุวรรณี วังกานต์ รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ นางกาญจนา ภู่มาลี ผู้อำนวยการกองนโยบายและวิชาการสถิติ นางหทัยชนก ชินอุปราวัฒน์ ผู้อำนวยการกองสถิติพยากรณ์ นางสาวนงลักษณ์ โงวิวัฒน์ชัย ผู้อำนวยการกองสถิติสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และผู้เชี่ยวชาญ World Bank Dr.Rinku Murgai, Dr.Nadia Belhaj Hassine Belghith, Dr.Sailesh Tiwari, Dr.Tanida Arayavechkit, Ms.Buntarika Sangarun 

ภาพกิจกรรม

World Bank
     
World Bank
     
World Bank
     
World Bank
     
World Bank
     
World Bank
     
World Bank
     
World Bank
     
World Bank
     
World Bank
     
World Bank
     
World Bank
     
World Bank
     
World Bank
     
World Bank
     
World Bank