NSO

ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

0

ประชุมคณะทำงานฐานข้อมูลและประมวลผลข้อมูล โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566

14 พฤษภาคม 2567 จำนวนคนเข้าชม 97
ประมวลผลข้อมูล

          วันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายพินิจ กัลยาณมณีกร รองผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฐานข้อมูลและประมวลผลข้อมูล โครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ. 2566 (เฉพาะคณะทำงานที่เกี่ยวข้องกับฐานข้อมูลสำมะโนการเกษตร) ครั้งที่ 2/2567 ณ ห้องประชุม 401 ชั้น 4 สำนักงานสถิติแห่งชาติ

ประมวลผลข้อมูล
     
ประมวลผลข้อมูล
     
ประมวลผลข้อมูล
     
ประมวลผลข้อมูล
     
ประมวลผลข้อมูล
     
ประมวลผลข้อมูล
     
ประมวลผลข้อมูล
     
ประมวลผลข้อมูล
     
ประมวลผลข้อมูล
     
ประมวลผลข้อมูล
     
ประมวลผลข้อมูล
     
ประมวลผลข้อมูล
     
ประมวลผลข้อมูล
     
ประมวลผลข้อมูล
     
ประมวลผลข้อมูล
     
ประมวลผลข้อมูล