NSO

Job Announcements

0

HOME / News / Job Announcements
  
No. Budget Project Name Announcement Date
1 2567 29 Sep 2023
2 2566 27 Oct 2023
3 2566 1 May 2023
4 2566 29 Mar 2023
5 2566 10 Feb 2023
6 2566 31 Jan 2023
7 2566 20 Jan 2022
8 2566 1 Jan 2023
9 2565 10 Oct 2022
10 2565 8 Nov 2022
11 2565 20 Sep 2022
12 2565 9 Dec 2022
13 2565 8 Nov 2022
14 2565 5 Apr 2022
15 2565 24 Mar 2022
16 2565 28 Feb 2022
17 2565 24 Feb 2022
18 2565 27 Apr 2022
19 2565 11 Feb 2022
20 2565 9 Feb 2022
21 2565 24 Feb 2022
22 2565 4 Mar 2022
23 2564 11 Oct 2021
24 2564 2 Sep 2021
25 2564 22 Jun 2021
26 2564 16 Jun 2021
27 2564 14 Jun 2021
28 2564 9 Apr 2021
29 2563 27 Nov 2020
30 2563 6 Oct 2020
31 2563 23 Nov 2020
32 2563 17 Jun 2020
33 2563 1 Apr 2020
34 2563 17 Feb 2020
35 2563 12 Feb 2020
36 2563 29 Jan 2020
37 2563 15 Jan 2020
38 2563 12 Feb 2020
39 2563 6 Jan 2020
40 2562 17 Dec 2019
41 2562 25 Nov 2019
42 2562 27 Dec 2019
43 2562 7 Oct 2019
44 2562 2 Sep 2019
45 2562 25 Jul 2019
46 2562 10 Jul 2019
47 2562 8 Jul 2019
48 2562 4 Jul 2019
49 2562 26 Jun 2019
50 2562 14 Jun 2019
51 2562 30 May 2019
52 2562 10 May 2019
53 2562 10 May 2019
54 2562 3 May 2019
55 2562 25 Apr 2019
56 2562 11 Apr 2019
57 2562 11 Apr 2019
58 2562 27 Feb 2019
59 2562 25 Feb 2019
60 2562 20 Feb 2019
61 2562 20 Feb 2019
62 2562 13 Feb 2019
63 2562 10 Jan 2019
64 2562 4 Jan 2019
65 2561 8 Jul 2019
66 2561 18 Dec 2018
67 2561 9 Nov 2018
68 2561 28 Sep 2018
69 2561 18 Sep 2018
70 2561 21 Sep 2018
71 2561 30 May 2018
72 2561 7 May 2018
73 2561 7 May 2018
74 2560 2 Nov 2018
75 2560 17 Oct 2018
76 2560 12 Oct 2018
77 2560 9 Oct 2018
78 2560 28 Sep 2018
79 2560 24 Sep 2018
80 2560 24 Sep 2018
81 2560 8 Aug 2018
82 2560 19 Jul 2018
83 2560 6 Jul 2018
84 2560 15 Jun 2018
85 2560 25 Jan 2018
86 2560 26 Dec 2017
87 2560 5 Feb 2018
88 2560 20 Dec 2017
89 2560 20 Dec 2017
90 2560 12 Oct 2017
91 2560 22 Sep 2017
92 2560 26 Jul 2017
93 2560 20 Jul 2017
94 2560 12 Jul 2017
95 2560 20 Jul 2017
96 2560 4 Apr 2017
97 2560 8 Mar 2017
98 2560 7 Mar 2017
99 2560 16 Feb 2017
100 2560 10 Feb 2017
101 2560 21 Mar 2017
102 2560 27 May 2016
103 2559 22 Aug 2017
104 2559 20 Nov 2017
105 2559 4 Aug 2017
106 2559 25 Jul 2017
107 2559 18 Jul 2017
108 2559 12 Jul 2017
109 2559 7 Jul 2017
110 2559 6 Jul 2017
111 2559 3 Jul 2017
112 2559 26 Jun 2017
113 2559 19 Jun 2017
114 2559 7 Apr 2017
115 2559 21 Mar 2017
116 2559 20 Mar 2017
117 2559 17 Mar 2017
118 2559 9 Jan 2017
119 2559 20 Dec 2016
120 2559 17 Mar 2017
121 2559 4 Nov 2016
122 2559 12 Oct 2016
123 2559 26 Jul 2016
124 2559 30 Jun 2023
125 2558 26 Jul 2016
126 2558 24 Apr 2023
No. Year Project Name Announcement File
1 2566 30 Jun 2023 (142)
2 2566 30 May 2023 (124)
3 2566 30 May 2023 (59)
4 2566 1 Mar 2023 (69)
5 2566 1 Dec 2022 (62)
6 2566 3 Oct 2020 (97)
7 2565 29 Aug 2022 (122)
8 2565 10 Aug 2022 (87)
9 2565 27 Apr 2022 (107)
10 2565 28 Jan 2022 (56)
11 2565 14 Jan 2022 (87)
12 2563 27 Nov 2020 (47)
13 2563 4 Nov 2020 (46)
14 2563 18 Sep 2020 (76)
15 2563 1 Apr 2020 (85)
16 2563 15 Jan 2020 (47)
17 2563 14 Jan 2020 (51)
18 2562 22 Oct 2019 (49)
19 2562 11 Apr 2019 (52)
20 2562 27 Feb 2019 (64)
21 2561 31 May 2019 (54)
22 2561 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล​เข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 9 Nov 2018 (61)
23 2561 28 Sep 2018 (66)
24 2561 16 Aug 2018 (46)
25 2561 30 May 2018 (69)
26 2561 7 May 2018 (68)
27 2561 7 May 2018 (61)
28 2560 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล​เข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 17 Oct 2018 (46)
29 2560 แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูลผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ​​​ 24 Sep 2018 (45)
30 2560 ประกาศสำนักงานสถิติแห่งชาติ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 8 Aug 2018 (57)
31 2560 สถานะบัญชีสอบแข่งขันเพือบรรจุเข้ารับราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ ล่าสุด (2560) ​ 25 Jan 2018 (50)
32 2560 หลักฐานประกอบการบรรจุข้าราชการใหม่ (เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน) 26 Dec 2017 (47)
33 2560 20 Dec 2017 (62)
34 2560 หลักฐานประกอบการบรรจุข้าราชการใหม่ (ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ)​​ 20 Dec 2017 (67)
35 2560 16 Aug 2017 (52)
36 2560 13 Jun 2017 (45)
37 2560 4 Apr 2017 (60)
38 2560 8 Mar 2017 (45)
39 2560 26 Jan 2017 (43)
40 2559 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล​เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ปฏิบัติการ​ 4 Aug 2017 (57)
41 2559 ประกาศรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน (เฉพาะตัว) ตั้งแต่ 2-8 ส.ค. 2560 เวลาราชการ 26 Jul 2017 (61)
42 2559 สถานะบัญชีสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่​วไป ในสังกัดสานักงานสถิติแห่งชาติ​ ​​Update​​​ 18 Jul 2017 (47)
43 2559 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน​​​ 12 Jul 2017 (57)
44 2559 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล​เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน​ ​​ 6 Jul 2017 (52)
45 2559 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้การคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล​เข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ​ 20 Mar 2017 (44)
46 2559 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน​​ 17 Mar 2017 (63)
47 2559 18 Nov 2016 (52)
48 2559 4 Nov 2016 (50)
49 2559 9 Sep 2016 (61)
50 2558 13 Jul 2016 (59)
No. Year Project Name Announcement File
1 2566 29 Sep 2023 (202)
2 2566 16 Aug 2023 (101)
3 2566 12 Apr 2023 (60)
4 2566 29 Mar 2023 (45)
5 2566 21 Mar 2023 (42)
6 2566 1 Mar 2023 (40)
7 2566 31 Jan 2023 (40)
8 2565 8 Nov 2022 (87)
9 2565 18 Oct 2022 (273)
10 2565 18 Oct 2022 (131)
11 2565 10 Oct 2022 (149)
12 2565 30 Sep 2022 (57)
13 2565 20 Sep 2022 (172)
14 2565 5 Apr 2022 (32)
15 2565 4 Mar 2022 (56)
16 2565 28 Feb 2022 (58)
17 2565 24 Feb 2022 (63)
18 2565 18 Feb 2022 (52)
19 2565 15 Feb 2022 (53)
20 2565 11 Feb 2022 (113)
21 2564 11 Oct 2021 (40)
22 2564 22 Jun 2021 (50)
23 2564 9 Apr 2021 (38)
24 2563 23 Nov 2020 (62)
25 2563 18 Nov 2020 (241)
26 2563 18 Nov 2020 (31)
27 2563 30 Oct 2020 (66)
28 2563 30 Oct 2020 (37)
29 2563 3 Oct 2020 (41)
30 2563 18 Sep 2020 (69)
31 2563 12 Feb 2020 (97)
32 2563 29 Jan 2020 (39)
33 2563 29 Jan 2020 (45)
34 2562 17 Dec 2019 (60)
35 2562 11 Dec 2019 (53)
36 2562 25 Nov 2019 (56)
37 2562 2 Sep 2019 (197)
38 2562 25 Jul 2019 (65)
39 2562 25 Jul 2019 (133)
40 2562 10 Jul 2019 (50)
41 2562 8 Jul 2019 (34)
42 2562 4 Jul 2019 (69)
43 2562 26 Jun 2019 (49)
44 2562 14 Jun 2019 (47)
45 2562 30 May 2019 (44)
46 2562 10 May 2019 (48)
47 2562 10 May 2019 (36)
48 2562 3 May 2019 (52)
49 2562 11 Apr 2019 (41)
50 2562 20 Feb 2019 (54)
51 2562 13 Feb 2019 (47)
52 2562 4 Jan 2019 (33)
53 2561 8 Jul 2019 (35)
54 2561 18 Dec 2018 (34)
55 2561 21 Sep 2018 (64)
56 2561 21 Sep 2018 (37)
57 2561 18 Sep 2018 (37)
58 2561 27 Aug 2018 (53)
59 2561 24 Jan 2018 (65)
60 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 2 Nov 2018 (39)
61 2560 สถานะบัญชีสอบแข่งขันเพือบรรจุเข้ารับราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าทีบริหารงานทั่วไป ในสังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ ณ วันที่ 28 กันยายน 2561​​​ 28 Sep 2018 (49)
62 2560 แผนที่เดินทางไปศูนย์สอบ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และแผนที่เดินทางไปห้องสอบ The Circle​ 24 Sep 2018 (42)
63 2560 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการและตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 19 Jul 2018 (60)
64 2560 ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ​ 6 Jul 2018 (69)
65 2560 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และตำแหน่งเจ้าหน้าที่สถิติ 15 Jun 2018 (113)
66 2560 ประกาศ รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ปฏิบัติการ 20 Dec 2017 (71)
67 2560 20 Dec 2017 (38)
68 2560 20 Nov 2017 (51)
69 2560 20 Nov 2017 (51)
70 2560 20 Nov 2017 (31)
71 2560 12 Oct 2017 (37)
72 2560 22 Sep 2017 (47)
73 2560 20 Jul 2017 (39)
74 2560 12 Jul 2017 (36)
75 2560 7 Mar 2017 (63)
76 2560 16 Feb 2017 (200)
77 2560 10 Feb 2017 (38)
78 2560 13 Jan 2017 (88)
79 2560 13 Jan 2017 (50)
80 2560 27 May 2016 (31)
81 2559 รายชื่อผู้มีสิทธิผู้เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ (ส่วนกลาง)​​ 25 Jul 2017 (39)
82 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่เข้ารับการคัดเลือกเพื่อโอนมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนักประชาสั​มพันธ์​ ​​​ 7 Jul 2017 (42)
83 2559 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน​ 7 Apr 2017 (44)
84 2559 ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ​​ 21 Mar 2017 (42)
85 2559 10 Feb 2017 (46)
86 2559 13 Jan 2017 (40)
87 2559 13 Jan 2017 (37)
88 2559 30 Dec 2016 (73)
89 2559 30 Dec 2016 (38)
90 2559 30 Dec 2016 (47)
91 2559 ​​​รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก เพื่อโอนมาเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่งนิติกร สังกัดสำนักงานสถิติแห่งชาติ 20 Dec 2016 (44)
92 2559 12 Oct 2016 (50)
93 2559 3 Oct 2016 (52)
94 2559 26 Jul 2016 (49)
95 2559 9 Jun 2016 (40)
No. Year Project Name Announcement File
1 2567 29 Sep 2023 (224)
2 2566 27 Oct 2023 (199)
3 2566 1 May 2023 (103)
4 2566 24 Apr 2023 (70)
5 2566 10 Feb 2023 (70)
6 2566 20 Jan 2023 (71)
7 2566 1 Jan 2023 (55)
8 2566 20 Jan 2022 (46)
9 2565 9 Dec 2022 (142)
10 2565 8 Nov 2022 (105)
11 2565 24 Mar 2022 (39)
12 2565 24 Feb 2022 (80)
13 2563 23 Nov 2020 (63)
14 2563 23 Nov 2020 (39)
15 2563 6 Oct 2020 (29)
16 2563 12 Feb 2020 (42)
17 2563 6 Jan 2020 (40)
18 2562 27 Dec 2019 (33)
19 2562 25 Apr 2019 (44)
20 2562 10 Jan 2019 (42)
21 2561 4 Jul 2019 (40)
22 2561 18 Sep 2018 (41)
23 2561 5 Feb 2018 (58)
24 2560 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 12 Oct 2018 (60)
25 2560 การยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสถิติ ปฏิบัติการ 20 Dec 2017 (48)
26 2560 20 Jul 2017 (42)
27 2560 21 Mar 2017 (61)
28 2559 30 Jun 2023 (53)
29 2559 การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ในตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน(เฉพาะตัว)​ 22 Aug 2017 (43)
30 2559 ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน​ 3 Jul 2017 (46)
31 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ​​​ 26 Jun 2017 (38)
32 2559 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานและเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน​​ 19 Jun 2017 (35)
33 2559 17 Mar 2017 (38)
34 2559 ผลการคัดเลือกเพื่อพิจารณา รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนิติกร​ 9 Jan 2017 (34)
35 2559 30 Jun 2016 (47)
36 2558 26 Jul 2016 (89)
37 2558 17 May 2016 (49)
No. Year Project Name Announcement File
1 1 Jan 2023 (266)